Earth Celebration
   1999

Shiroyama Concerts

Aug. 20 – 22
 • Kodo
 • Huun-Huur-Tu (Republic of Tuva)

Lecture

Aug. 21
“Shukunegi, Home of the Sengokubune (traditional Japanese sailing freighter)” / Toshio Sato (Sado Island)

EC Theatre Events

Aug. 15
“Hanayui”

 • Chieko Kojima (Kodo)
 • Yoko Fujimoto (Kodo)
 • Mitsue Kinjo
 • Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
 • Tsubasa Hori (Kodo)
Aug.20
“Freedom Exchange”

 • Toru Iwashita
 • Mitsugu Sugiyoshi
 • Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
Aug.20
“Biwa Tales”

 • Yoshiko Sakata
 • Chieko Kojima (Kodo)
 • Motofumi Yamaguchi (Kodo)
 • Tomohiro Mitome (Kodo)
Aug.20
“Cafe Harbour”

 • Matinee: Yobunzu, Chao, Kenji Hirato with Komatchaklezmer
 • Evening, Part One: Kazutoki Umezu・Komatchaklezmer
 • Evening, Part Two: Hitoshi Komuro, Junpei Sakuma, Haruhiko Saga, Ryutaro Kaneko (Kodo), Hideyuki Saito (Kodo)
Aug.21
“Grand Unification”

 • Milford Graves (U.S.A.)
 • Ryutaro Kaneko (Kodo)
 • Chieko Kojima (Kodo)
Aug.21
“Holistic Heart”

 • Hideaki Masago
 • Ryo Watanabe
 • Masami Endo
 • Yoko Fujimoto (Kodo)
 • Hideyuki Saito (Kodo)
Aug.21
“Cafe Harbour”

 • Matinee: Et puis, KOH-TAO & Dancers, Yoshie Honma & Kazutoki Umezu
 • Evening, Part One: Kazunori Kumagai
 • Evening, Part Two: Aja Addy (Ghana)
Aug.22
“Baby Universe”

 • Jadranka (Bosnia-Hercegovina)
 • Hitoshi Komuro
 • Junpei Sakuma
 • Yoshiko Sakata
 • Motofumi Yamaguchi (Kodo)
 • Eiichi Saito (Kodo)
 • Hideyuk Saito (Kodo)
Aug.22
“Bunya Puppet Drama”

 • Saruhachiza (Sado Island)
Aug.22
 • Hideki Sekine
 • Ryo Watanabe
 • Noriko Watanabe
 • Akira Nanjo (Kodo)
 • Tomohiro Mitome (Kodo)
 • Michiko Yanagi (Kodo)
 • Kazunari Abe (Kodo)
Aug.22
“Cafe Harbour”

 • Matinee: King Child, Tarbagan
 • Evening concert: Jumble Live / Various artists

EC Kids

Aug.20
Painting workshop “Baby Universe – Earth Celebration, Moon Celebration” / Jadranka
Aug.21
“Taiken Jomon-jin (experience the life of early man” / Hideki Sekine
Aug.22
“Juggling for Juniors” / Masahiro Mizuno

Workshops

Aug. 15 – 18
“Taiko Taiken Juku Special ’99″ (sleepover workshop) / Eiichi Saito (Kodo)
Aug. 15 – 18
“Dance” (sleepover workshop) / Toru Iwashita
Aug. 15 – 18
“Bamboo Rock Workshop” (sleepover workshop) / Kodo, Guest: Hideki Sekine
Aug. 15 – 18
“Ryo Watanabe’s Samba Workshop” (3-day, non-sleepover workshop) / Ryo Watanabe
Aug. 20, 22
“Body, Rhythm & Voice” / Milford Graves
Aug. 20
Ogi Okesa Folk Dance (Sado Island) / The people of Ogi
Aug. 20 – 22
“African Dance” / Aja Addy
Aug. 20 – 21
Bamboo Rock “Making & Playing Bamboo Instruments” / Hideki Sekine
Aug. 20 – 22
“Japanese Taiko” / Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
Aug. 21
“Tuvan Throat Singing” / Huun-Huur-Tu

Special Fringe Events

Aug. 21
Masahiro Mizuno
Aug. 21
Ogi Okesa Folk Dance / The people of Ogi (Sado Island)
Aug. 22
Ondeko (Ogura, Hatano, Sado Island)

Other Events

8月20日~22日
Shiroyama Open Space
Aug. 20 – 22
Rieko’s Work Studio ’99
Aug. 20 – 22
Private Radio Station “ECFM”
Aug. 20 – 22
Flea Market
Aug. 20 – 22
Kodo Rehearsal Hall Open House
Aug. 20
Sengokubune Special Outdoor Exhibition

EC Pre-Event

July
“Taiko Taiken Juku”