Earth Celebration 2004

Shiroyama Concerts

Aug.20
Kodo
Fanfare Ciocarlia (Romania)
Aug.22
“Shukusai”

  • Kodo
  • Fanfare Ciocarlia

EC Theatre Events

Aug.21
“Yukiai at Kisaki Shrine”

  • Sachio Suginuma
  • Tetsuro Naito
  • Shunsuke Kinoshita
  • Chieko Kojima (Kodo)
  • Eiichi Saito (Kodo)
  • Hideyuki Saito (Kodo)

Workshops

Aug. 17 – 19
“Samba Workshop” (3-day, non-sleepover workshop” / Ryo Watanabe)
Aug.20
“Japanese Taiko” / Yoshikazu Fujimoto (Kodo)
Aug.20
“Hula Kahiko: Basic class” and “Hula Kahiko: Intermediate class” / Ed Collier (Hawaii)
Aug.20, 22
“Ranjosan’s Japanese Flute Making Workshop” / Ranjo
Aug.20, 21
“Miyake Taiko” / The members of the Miyake Geino Doshikai
Aug.20
“Ogi Okesa” / Ogi Dancers
Aug.21
“Kasuga Ondeko” / The members of the Ryotsu Kasuga Onigumi (Sado Island)
Aug.21
“Gypsy Dance” / Fanfare Ciocarlia
Aug.21
“Dancing to the Beat of Kodo, Evening Style” / Chieko Kojima (Kodo), Special Guest: Shunsuke Kimura
Aug.21
“Ushibuka Haiya Folk Dance” / The members of the Ushibukashi Minyo Hozonkai Kosaikai (Ushibuka, Kumamoto)
Aug.21
“Voice Circle” / Yoko Fujimoto (Kodo)
Aug.22
“Hula Auana: Beginning class” and “Hula Auana: Intermediate class” / Ed Collier

Seminars

Aug.20
“Taiko Yobanashi – Taiko Free Talk” / Motofumi Yamaguchi (Kodo)
Aug.21
“Hula Night Talk” / Ed collier, Navigator: Taro Nishita (Kodo)

Special Fringe Events

Aug.20, 22
“Miyake Taiko” / Miyakejima Geino Doshikai
Aug.21
“Ushibuka Haiya” / Ushibukashi Minyo Hozonkai Kosaikai
Aug.21
“Hula” / Ed Collier and others
Aug.21
“Kodo Fringe” / Kodo, Sado Brass Band (EC special ensemble)
Aug.21, 22
“Kasuga Ondeko” / Ryotsu Kasuga Onigumi
Aug.21
“Ogi Okesa Folk Dance” / The people of Ogi

Exhibitions

Aug.20 – 22
“The Visual World of Ryo Watanabe – The Importance of Both Yin and Yan” / Ryo Watanabe
Aug.20 – 22
“Earth Furniture” Exhibition

Other Events

Aug.20 – 22
Flea Market
Aug.20
“Gallery Talk” / Makoto Shimazaki

EC Pre-Events

June
“Taiko Taiken Juku”: Japanese taiko classes and samba classes
September
“Taiko Taiken Juku”: Japanese taiko classes