Earth Celebration 2007

Shiroyama Concerts

Aug. 17
Kodo
Aug. 18
“Umi no Michi” Part One

 • Zakir Hussain (India)
 • Dilshad Khan (India)
 • Kodo
“Umi no Michi” Part Two

 • Ryukyu Geino-dan
 • Kodo
Aug. 19
“Shukusai”

 • Yosuke Yamashita
 • Zakir Hussain
 • Dilshad Khan
 • Giovanni Hidalgo (Puerto Rico)
 • Tamango (French Guiana)
 • Mio Matsuda
 • Kodo

Workshops

Aug. 17
“Yurunde Tataite – Relax, feel the force of nature, and drum” / Ryutaro Kaneko (Kodo)
Aug. 17
“Taiko Island Sado – for drummers who want to say what they play!” / Kazuaki Tomida
Aug. 17
“Voice Circle” / Yoko Fujimoto (Kodo)
Aug. 17, 18
“Ranjosan’s Japanese Flute Making Workshop” / Ranjo, Navigator: Motofumi Yamaguchi (Kodo)
Aug. 18
“Chieko’s Onnna-uchi (women’s style taiko) Basics” / Chieko Kojima (Kodo)
Aug. 18
“Utanya Don Don!” / Masami Miyazaki (Kodo)
Aug. 18
“Universal Rhythm” / Tamango
Aug. 18
“Iwasakiden Sado Onikenbai” / Yoshikazu Fujimoto (kodo), Guests: Iwasaki Onikenbai members
Aug. 18
“Ogi Okesa” / Ogi Dancers
Aug. 19
“Miyake Taiko” / The members of the MIyake Geino Doshikai
Aug. 19
“Kasuga Ondeko” / The members of the Ryotsu Kasuga Onigumi
Aug. 19
“Okinawan (Ryukyu)) Dance” / Osamu Aka (Ryukyu Geino-dan)
Aug. 19
“Taiko Making Workshop” / Akitoshi Asano (Asano Taiko)

Lecture

Aug. 19
“The History of Ryukyu Music” / Yasuharu Higa (Ryukyu Geino-dan)

Special Fringe Events

Aug. 17
Ryukyu Geino-dan
Aug. 17
Dance Night Fever!
Aug. 18
“Miyake Taiko” Miyake Geino Doshikai
Aug. 18
“Talk Taiko S & T” / Kazuaki Tomida & Eiichi Saito (Kodo)
Aug. 18
Wind Ensemble Sado with Ryutaro Kaneko (Kodo)
Aug. 18
“Ogi Okesa Folk Dance” / The poeple of Ogi
Aug. 19
Iwasaki Oni Kenbai
Aug. 19
Kazuaki Tomida Taiko Solo in Sado
Aug. 19
Honcho Dori Event
Aug. 19
“Kasuga Ondeko” / Ryotsu Kasuga Onigumi
Aug. 19
Sado Performing Arts

 • “Nakahara no Ondeko” / Kajimachi Nakahara Seinenkai (Sawata, Sado Island)
 • “Jonokoshi no Oni no Mai” / Jonokoshi Hanagasa Odori Hozonkai / (Ryotsu, Sado Island)
 • “Katagami Ondeko” / Katagami Seinenkai (Niibo, sado Island)
Aug. 19
“Yoi no Yunzuru” / Chieko Kojima

Exhibitions

Aug. 17- 19
Exhibition “The Road to EC’s 20th Year”
Aug. 12- 31
Sashiko + Sakiori Exhibition & EC Photograph Exhibition
Aug. 17 – Sep. 30
Exhibition “Tsuneichi Miyamoto – Sado – Kodo 1″
Aug. 17 – 19
Hideaki Masago Picture & Sound Exhibition “Kannon”

Other Events

Aug. 19
Kodo Village Open House
Aug. 17 – 19
Harbour Market

EC Pre-Events

July
“Taiko Taiken Juku” – Taiko, Samba
Aug. 11 -13
“Sado Takigi Noh Theatre Three-Night Performance Series”

 • Motofumi Yamaguchi, Ryutaro Kaneko (Kodo)
 • Noh: Reijiro Tsumura, Noboru Yasuda, Hiroyuki Matsuda, Shingo Koh, Shonosuke Okura, Munehisa Tokuda
 • Kyogen: Takashi Ogasawara, Yoshiyuki Nakamoto and others
Aug. 14
Noh Theatre Workshop

 • “Introduction to Noh” / Reijiro Tsumura
 • “Introduction to Kyogen” / Takashi Ogasawara